نقش فناوري و ارتباطات (ICT) در آموزش و يادگيري

نقش فناوري و ارتباطات (ICT) در آموزش و يادگيري

رويکرد گسترده جهان به سوي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در تعليم و تربيت خود گواه اين است که استفاده از اين شاخصه ها فوائد و مزاياي منحصر به فردي را براي آموزش و يادگيري به همراه دارد. شاخصه هايICT نه تنها در آموزش و يادگيري، بلکه در هويت فراگيران نيز اثر مي‏گذارد،ICT فقط فراهم آورنده امکانات براي يادگيري نيست بلکه در معني و نقش آموزش و يادگيري، ايجاد تغيير مي‏کند. اين شاخصه ها تعريفهاي جديدي از آموزش و يادگيري همچون آموزش الکترونيک، آموزش آن لاين، آموزش مجازي، يادگيري فناوري و... ارائه کرده و سيستم ها و شيوه هاي نوين آموزشي را پيشنهاد مي کنند. اين سيستم ها و شيوه هاي نوين آموزشي با بکارگيري آخرين دستاوردهاي عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات پارادايم هاي جديدي را خلق کرده است و افق هاي روشني را در عرصه آموزش و يادگيري ارائه مي دهند.در اين مقاله ابتدا به تشريح يادگيري و آموزش و ارتباط آنها با يکديگر پرداخته شده سپس جايگاه ICT در آموزش و کارکردهاي آن در يادگيري مورد بررسي قرار مي گيرد.