فيلم کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات

تجارت الکترونيکي به عنوان يکي از مباحث مهم «فناوري اطلاعات و ارتباطات» مورد تأکيد کارشناسان بوده و با سرعت در حال جايگزين شدن تجارت سنتي است و بسياري از کشورها بهره‌مندي از آن را سرلوحه استراتژيهاي بازرگاني خود قرار داده‌اند. (خريد و فروش و تبادل هر گونه کالا، خدمات يا اطلاعات از طريق شبکه‌هاي رايانه‌اي يا انجام مبادلات تجاري در يک قالب الکترونيکي)، از تعاريفي است که براي تجارت الکترونيکي بيان شده‌است. در کل نظام داد و ستد الکترونيکي اولين مشخصه آن سرعت، دقت، صحت، کنترل آمار و ارقام و استفاده صحيح از فرمهاي استاندارد مربوطه بسيار حائز اهميت مي‌باشد و براي تصحيح اشتباهات ثبتي فرصت کوتاه است. با اين وجود کارشناسان معتقدند که به صرف وجود برخي خطرات نمي‌توان از کارايي بالا و دستاوردهاي مهم اقتصادي تجارت الکترونيکي چشم پوشيد و استفاده از آن را براي سود بردن از گردونه تجارت جهاني الزامي مي‌دانند و معتقدند استفاده از اين فناوري جديد نيازمند {ايجاد بسترهاي فکري و فرهنگي }براي پذيرش آن از طرف جامعه، رفع موانع حقوقي و قانوني و تأمين پيش نيازهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري است.