• 25
  • دی
  • 0
اندازه گیری سطح ویژه و توزیع حفرات BET&BJH

اندازه گیری سطح ویژه و توزیع حفرات BET&BJH

دستگاه آنالیز مساحت سطح BET ( آنالیز مساحت سطح ویژه ی BET ) و سایز حفرات یک دستگاه بسیار مناسب برای آنالیز سطح ویژه و اندازه ی حفرات است این دستگاه قابلیت تست گرفتن از نمونه های میکرو متخلخل را داراست، مدار کنترل اتوماتیک دارد و نرم افزار آنالیز آن بسیار قدرتمند است. علاوه بر این دارای ویژگی های مناسبی از قبیل کیفیت و پایداری است.