شنبه دوم فروردین 1399 

شرکت توسعه فناوری های نوین نانو مقیاس (توس نانو) توانست پمپ پریستالتیک صنعتی با دبی ۱۲ لیتر بر دقیقه را تولید کند